MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

iş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasındabelirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

1. Satıcı detayları ( Sözleşme içerisinde Satıcı olarak yer alacaktır.) :

Unvanı : Ofisto BİLİŞİM HİZMETLERİ

Telefon : 0850 840 7 841

Eposta adresi : info@ofisto.com.tr satis@ofisto.com.tr 

2. Tüketici detayları ( Sözleşme içinde Alıcı olarak yer alacaktır. )

Teslim Edilecek kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

3. Fatura ve Sipariş Veren bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında Alıcıya teslim edilecektir.

4. Konu İş bu sözleşmenin mevzusu; Alıcı tarafından, Satıcıya ilişik internet siteleri üzerinden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış

fiyatı yer edinen ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak

yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir.

5. Sözleşme konusu Ürün/Hizmet detayları

5.1 Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri web sitelerinde yer verilmiştir. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup

olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri içinde web internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün tekrar üretiminin yapılıp yapılmayacağı

Satıcı inisiyatifindedir.

5.2 Satın almak arzu ettiğiniz ürünün fiyatını web sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve duyuru edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahildir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya

süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye yada değiştirilinceye kadar geçerlidir.

5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler tüm vergiler dahil satış fiyatı web sitelerinde ve sipariş formunda yer verilmiştir.

6. Cayma Hakkı

6.1. Alıcı, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkını, malı teslim aldığı / teslim adresi olarak belirttiği mahaldeki şahıs ya da tüzel kişiye teslim edilmiş olduğu günden

itibaren yedi gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilir. Yedi gün içerisinde kullanılması gereken “Cayma Hakkı",

öteki sözleşmelerde; sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Alıcı, bu süre içerisinde cayma hakkını kullandığını, Satıcıya, iadeli taahhütlü posta, e-mail yolu

ile yazılı olarak bildirecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller aşağıda yer almıştır.

6.2. Cayma Hakkının Kullanılması

6.2.1. Üçüncü kişiye yada Alıcıya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek istenen ürün tüzel kişilik tarafınca satın alınmış ve fatura tüzel kişilik adına

düzenlenmişse; ürün iade edilirken, Alıcı tüzel kişiliğin düzenlemiş olduğu iade faturası ile beraber gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişilik adına düzenlenen ürün

iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile beraber Satıcıya teslim edilmelidir.

6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu,

6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin süresi içinde yapılması ve cayma bildirimine mevzu

ürünlerin makul süre içinde kendisine yetişmesindan itibaren en geç on gün içinde, almış olduğu ürün / ürünlerin bedelini veya Alıcıyı borç altına sokan belgeleri

Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

6.2.5. Alıcının, kusurundan meydana gelen bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da tutarındaki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması sebebiyle; Alıcı, Satıcı tarafınca düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. örneğin kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit

tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz mevzusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile beraber gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğmuş harcamalar Satıcıya aittir.

6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

6.3.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onaylamaı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.2. Alıcının istekleri yada açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( tasarım ürünleri, kişiye özel ürün

niteliğindeki ürünler, tescil işlemleri, tek kullanımlık ürünler vb. ), dijital yada basılı ortamda çoğaltılma tehlikesi olan veya son kullanma zamanı geçme ihtimali olan malların

teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.3. Alıcı, tarafınca ambalajının açılmış olması halinde, ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma

hakkı kullanılamaz.

6.3.4. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. Ürün Teslimi

7.1. Alıcı, web sitelerimiz üzerinden, sözleşme mevzusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön detayları

okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili

Yönetmelik düzenlemeleri ihtarnca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Alıcının, Satıcı tarafınca bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade

koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda Satıcıdan informasyon edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

7.2. Sözleşme mevzusu ürün / ürünler, otuz gmeşhurk yasal süreyi aşmaksızın, Alıcıya veya Alıcı tarafınca bildirilen teslimat adresindeki birey veya tüzel kişiliğe, internet sitesinde

belirtilen süre içerisinde teslim edilir. (Özel ürün ve projeler 30 günlük süre üzerinde olabilir)

7.3. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içinde

haberdar edilmesini ve ödemiş olduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı, sözleşme mevzusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme mevzusu ürün

bedelinin ödenmemesi ve/yada banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve

taahhüt eder.

7.5. Satıcı, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme mevzusu ürün / ürünleri teslim

edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal Alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen o zaman, siparişin, Satıcı tarafından iptal

edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu benzer biçimde durumlarda Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından yapılan nakit ödeme bedeli,

Satıcı tarafınca on gün içinde, Alıcı hesabına yahut kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade işleminin yapılması halinde, Alıcı iade miktarının bankacılık işlemleri sebebi

ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması sebebi ile Satıcıdan her

ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası

tarafınca hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihindeki 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihindeki ve 26458 sayılı Resmî

Gazete'de piyasaya çıkan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gore işlem yapılır.

8. Sair Hükümler

8.1. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği, ondan sonra güncellediği bilgiler ( adres, sabit ve cep telefonu, e-posta adresi vb.) kapsamında, Satıcının, Alıcıya satış,

pazarlama, bilgilendirme vb. Amaçlarla erişmesina izin vermiştir. Alıcı, Satıcının iletişim bilgilerini bu fakatç ile kullanabileceğini kabul ve beyan etmiştir.

8.2. Alıcı, ön bilgilendirme formu ve iş bu sözleşme mevzusu mal/ hizmeti teslim almadan önce denetim edecek, kırık, yıpranmış, ıslanmış, yırtılmış ambalajları kargo

şirketinden teslim almayacak ve teslim aldığı ürünü kargo şirketi yetkilisinin huzurunda açarak, sevk irsaliyesi /faturada yer edinen ürünlerin teslim alınan ürünler / hizmetler içerisinde olup

olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı, teslim aldığı mal/ hizmetin sağlam, hasarsız bulunduğunu, sevk irsaliyesi / satmaca

içinde ne olduğu ile uyumlu olduğunu kabul etmiş olacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalı, satmaca aslı ile birlikte iade edilmelidir.

8.3. Alıcı, Satıcının web sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru bulunduğunu, Satıcının, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebi ile her ne nam altında

olursa olsun uğrayacağı zararı tümüyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.4. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, endüstri ve ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde;

9. TEMA LİSANS & SATIŞ

Php panel yeteneklerini php olarak sıfırdan tarafımızdan kodlanmaktadır bu dinamik işlemlerin yansıtıldığı html css temalar farklı şirket ve şahıslardan 1 (bir) kerelik satın alınmış olup tarafımızdan her satın alınan php script için ilgili html temaların satın alınmasını kabul etmiş olursunuz. 
Scriptlerin herhangi bir portalda yada kendi web sitenizde açık demo ile (YAZILIM) satışı, dağıtımı ve takası mutlaka yasaktır. Sitenize demo kurabilir bu demoları son müşteriye yalnız web tasarım hizmeti satmak için kullanabilirsiniz. Aksi durumda tarafınıza yasal işlem başlatılacaktır.

9.1  Satın alınan açık kaynak script ile ilgili html tema yada eklentiyi satın alma öncesi canlı destek ekibimizden yada satın alma sonrası ilgili sipariş detayınızdan informasyon satın alım linkini talep edebilirsiniz.

Tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunmuş olduğu yerdeki Tüketici problemlerı yargıcı Heyeti yada Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Alıcı, İş bu mesafeli satış sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylayarak ve sözleşme konusu mal / hizmete ait ödemeyi yaparak, sözleşme

koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Bu ön bilgilendirme formu Alıcı tarafından, okunarak, içinde ne olduğu tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri

onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.